Uitnodiging: komt u ook naar één van de gratis regiobijeenkomsten over chemievrij beheer van sportgrasvelden?

Handreiking pesticidenvrij sportgrasbeheer

Kaft Handreiking Pesticidenvrij SportgrasbeheerOp initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Ernst Bos met medewerking van velen uit het vakgebied de ‘Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer‘ geschreven. Deze handreiking sluit aan op de inspanningen die zijn en worden gemaakt inzake de Green Deal Sportvelden en moet sportveldbeheerders, (hoofd)greenkeepers en terreinmeesters handvatten bieden voor het pesticidenvrij onderhoud van sport- en golfgras. Naast het ideale ontwerp en de aanleg worden verschillende onderhoudsmaatregelen (manier van maaien, beluchten, bemesten, etc.) voor de best mogelijke grasmat besproken. Verder wordt van een groot aantal ziekten, plagen en onkruiden uitgelegd hoe deze chemievrij bestreden kunnen worden.

 

 …

Regiobijeenkomsten chemievrij beheer sportgrasvelden

Regiobijeenkomsten chemievrij beheer sportgrasveldenHoe kunt u uw sportveld chemievrij beheren met behoud van de speelkwaliteit? Deze vraag staat centraal tijdens twaalf regiobijeenkomsten chemievrij beheer van sportgrasvelden. U krijgt concrete handvatten aangereikt om dit zonder gewas-beschermingsmiddelen te doen en kunt vragen stellen aan sportexperts.

Programma (circa 12.30 tot 16.00 uur)

  • Welkom
  • Toelichting wetgeving (ministerie Infrastructuur en Waterstaat)
  • Presentatie Handreiking Pesticidevrij Sportgrasbeheer (sportexpert)
  • Verhaal uit de praktijk
  • Plenaire discussie

Interesse?

In elke provincie is een bijeenkomst, waaraan u kosteloos kunt deelnemen. Voor meer informatie kunt u naar de aanmeldpagina gaan.…

Informeren van golfers draagt bij aan beter begrip voor chemievrij werken

Het afgelopen voorjaar is door Jack Grehan, student van Avans Hogeschool, een afstudeeropdracht uitgevoerd – binnen het project Schoon Water voor Brabant – gericht op chemievrij beheer van golfbanen. Zijn project bestond uit twee onderdelen. Als eerste heeft hij verkend welke relaties er zijn tussen fysische en chemische parameters van bodem, gras en water op greens en het vóórkomen van de schimmel-plaag Fusarium. Ten tweede heeft hij golfers geënquêteerd; hoe kijken zij aan tegen chemievrij beheer? De resultaten laten zien dat het informeren en betrekken van de golfers kan bijdragen aan meer begrip voor chemievrij werken en daarmee aan

Chemievrij sportveldenbeheer in Meppel

In 2020 zullen sportverenigingen hun velden zonder chemische bestrijdingsmiddelen gaan beheren, zoals in de Green Deal van 2015 werd afgesproken. Afgelopen juni bevestigde staatssecretaris van Veldhoven nogmaals vast te houden aan deze datum. Hoewel niet alle sportclubs klaar lijken te zijn voor de omschakeling, zijn er ook verenigingen die het goede voorbeeld geven.

Een van die verenigingen is voetbalclub Alcides uit de gemeente Meppel. Op hun velden worden sinds tweeënhalf jaar geen chemicaliën meer gebruikt. Wethouder Jaap van der Haar legt aan RTV Drenthe uit dat dit o.a. een kwestie van mindset is. Naar chemie grijpen is gemakkelijk. De chemievrije …

Nederlandse overheid gebruikt minder chemische bestrijdingsmiddelen

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat instanties als gemeenten, waterschappen, provincies, defensie, ProRail en Rijkswaterstaat steeds minder chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Sinds 2017 mogen overheden en groenbeheerders geen chemische middelen meer toepassen op verhardingen. In 2018 was het gebruik van deze middelen door overheidsinstellingen 82% minder dan vijf jaar geleden.

Op dit moment wordt chemie vooral nog gebruikt om de spoorwegen vrij van onkruid te houden. Het gebruik nam bij ProRail in verhouding veel minder sterk af, met 16%. Het spoor valt onder een van de uitzonderingen in het verbod. Onder beperkte voorwaarden mogen gewasbeschermingsmiddelen …

Praktijkdag en theoriecursus chemievrije bestrijding Aziatische duizendknopen

Theoriecursus chemievrije bestrijding Aziatische duizendknopen
Op 21 maart 2019 organiseert Natuur & Ruimte, invasieve exoten BV, weer de ééndaagse cursus “Chemievrije bestrijding van Aziatische duizendknopen”. In de cursus worden de resultaten van recent in het land uitgevoerde pilots toegelicht. Joyce Penninkhof van Stichting Probos presenteert de resultaten van de landelijke praktijkproef met de bestrijding van Aziatische duizendknopen en de beslisboom voor de bestrijding van deze planten. Henny Tax deelt zijn ervaring met het opzetten van de duizendknoopbrigade in de gemeente Renkum en de speciaal voor de vrijwilligers ontwikkelde app. Aan de hand van een analyse van sterke en zwakke kanten …

Bijeenkomst: Recreatie en sport, op weg naar chemievrij beheer

Schoon Water voor Brabant nodigt u van harte uit voor een informatie-bijeenkomst over pesticidevrij beheer van sport- en recreatieterreinen. Samen met onder andere gemeenten, sportveldbeheerders, groenvoorzieners en hoveniers werken we binnen het project Schoon Water voor Brabant aan pesticidevrij beheer. Zowel voor de sport als voor de recreatieve sector geldt vanaf 2020 waarschijnlijk een verbod op het gebruik van pesticiden.
Verschillende sportparken en recreatieterreinen in Brabant laten in praktijk zien dat beheer goed mogelijk is zonder pesticiden. Tijdens de informatie-bijeenkomst delen deze partijen hun ervaringen met u. Daarnaast wordt u nader geïnformeerd over de wetgeving. Er is ruim gelegenheid om …

Belgisch sportpark “De Schorre” over chemievrij beheer voetbalvelden

OostendeIn de Belgische gemeente Oostende ligt het sportpark De Schorre. Het beheer zonder pesticiden is geleidelijk ingevoerd, sinds 2009 is het gras van de 22 voetbalvelden chemievrij onderhouden. Slechts eenmaal is chemisch ingegrepen, tegen schimmels. De overige knelpunten als onkruiden, ziekten en plagen zijn zonder bestrijdingsmiddelen bestreden. Lees alle achtergrond in het artikel: Beheer van grassportvelden in Oostende (pdf). Ook is een voorbeeldfiche (met de details van het pesticidenvrij beheer) beschikbaar: Voorbeeldfiche pesticidenvrij beheer voetbalvelden Oostende (pdf).
Lees ook het artikel: Sportvelden zonder pesticiden, pdf, verschenen in Groencontact, het ledenvakblad van de Vereniging voor Openbaar Groen (www.vvog.info).…

Uitnodiging kennisbijeenkomsten Chemievrij onkruidbeheer op verhardingen

Sinds 31 maart jl. is hLogobalk-kennisbijeenkomsten-chemievrijet professioneel gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen niet meer toegestaan. Vanaf november 2017 geldt eenzelfde verbod voor onverharde terreinen. Uit signalen blijkt dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers behoefte hebben aan kennis en aan het delen van ervaringen. Hoe zit het met de uitzonderingen en laag risicomiddelen? Wat betekenen de Green Deals? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in methoden? Hoe regel ik het in mijn bestekken? Op deze en meer vragen gaan we in tijdens vier kennisbijeenkomsten.

De bijeenkomsten

Het ministerie van I&M, Rijkswaterstaat en de verenigingen NVRD, Stadswerk, CUMELA Nederland en VHG organiseren …

1 2