Logo-Schoon-Water-zonder-provincie

www.schoon-water.nl

Grond- en oppervlaktewater zijn bron voor drinkwater. Schoon Water projecten zijn stimuleringsprojecten om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Initiatiefnemers zijn provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en belangenbehartigers van grondgebruikers zoals agrariërs, gemeenten of bedrijven(terreinen). Het doel is altijd om emissie van onkruidbestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte- en grondwater te verminderen: op weg naar schoon water! Op de website van Schoon Water leest u hoe zij zonder chemische middelen toch de gewenste resultaten bereiken.

De TIPKAART chemievrij beheer verhardingen en groen geeft gemeenten tips om verharding en groen chemievrij te beheren. De tipkaart gaat in op de onderwerpen: wetgeving, technieken en methoden, slim inrichten, kosten en aanbesteden.