Enquete groenbedrijven: nog aantal uitdagingen bij chemievrij beheer

Het Mulier Instituut monitort jaarlijks het milieuvriendelijk beheer van grassportvelden in gemeenten. Nu is er voor het eerst een kleinschalig onderzoek gedaan naar wat er leeft onder groenbedrijven die dit onderhoud verrichten. Het rapport schetst een beeld van de praktijk op basis van vraaggesprekken met directeuren en werknemers van zeven groenbedrijven. 

Uitdagingen

De ondervraagde bedrijven zien een aantal uitdagingen. Er bestaat veel onduidelijkheid over de manier van toepassing van IPM en over de vraag wie dit bepaalt. Verder is de vrees dat de kosten hoger zijn een van de grootste knelpunten om sneller over te gaan tot milieuvriendelijk beheer. Een ander obstakel is het gebrek aan personeel voor de genoemde extra handelingen. De sector heeft het al moeilijk om deskundig personeel aan te trekken en door de vergrijzing dreigt ook nog eens veel kennis verloren te gaan. Tot slot wordt de regelgeving als knelpunt ervaren, door de veranderingen in wetgeving afgelopen jaren.

Mogelijkheden

De behoefte aan technische innovaties op dit gebied is groot. Een aantal ondervraagde bedrijven zegt machines te ontwikkelen die kunnen helpen bij chemievrij onderhoud. Andere oplossingen worden gezocht in de bemesting en belasting van velden. Voor dit laatste wordt door sommige groenbedrijven in overleg met clubs gezocht naar een optimale indeling van de bespeling. Dat kan betekenen dat er tijdens trainingen meer gebruikgemaakt wordt van de hoeken van velden of van verplaatsbare doelen.