Een veelgebruikte manier van niet-chemische onkruidbestrijding is het toepassen van heet water.
Niet elke plant reageert echter even goed/slecht op warm water. De beste resultaten worden geboekt bij jonge planten.
Daarnaast zijn bepaalde plantensoorten vatbaarder voor de heetwatertechniek dan anderen.
Ook het moment van toepassing is van invloed op de effectiviteit van de waterbehandeling.
Bijna alle plantensoorten worden beter bestreden bij behandeling in de namiddag, in vergelijking met een behandeling in de ochtend.

Samenvatting nationale bijeenkomsten chemievrij onkruidbeheer op verharding 2016

In het najaar van 2016 zijn vier bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten, groenvoorzieners, aannemers, adviseurs en ander geïnteresseerden. Op deze bijeenkomsten is kennis en ervaring gedeeld over onkruidbestrijding op verharding. De bijeenkomsten zijn georganiseerd door CUMELA Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stadswerk, Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement (NVRD), ondersteund door CLM Onderzoek en Advies en Eco Consult. Lees de uitgebreide samenvatting en download de diverse presentaties.


Informatiedocument gemeentelijk terreinbeheer op verhardingen

Op deze pagina van de Rijksoverheid vindt u een informatiedocument op basis van 5 bijeenkomsten voor gemeentelijke terreinbeheerders in maart 2014, georganiseerd op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.


www.schoon-water.nl

Grond- en oppervlaktewater zijn bron voor drinkwater. Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Initiatiefnemers zijn Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO, stichting Duinboeren en de Brabantse waterschappen. Talloze gebruikers van bestrijdingsmiddelen in Brabant, waaronder een heel aantal gemeenten, hebben zich reeds bij dit initiatief aangesloten. Op de website van Schoon Water kunt u lezen hoe zij zonder chemische middelen toch de gewenste resultaten bereiken.

De Schoon Water TIPKAART chemievrij beheer verhardingen en groen geeft u tips om als gemeenten uw verharding en groen chemievrij te beheren. De tipkaart gaat in op de onderwerpen: wetgeving, technieken en methoden, slim inrichten, kosten en aanbesteden.


Opzoekingscentrum voor de wegenbouw

In de 'handleiding voor niet chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verharding met kleinschalige elementen' staan preventieve en curatieve maatregelen (chemievrije technieken als hete lucht, etcetera) beschreven, om onkruiden te weren en te bestrijden zonder chemie.
Download de handleiding (pdf).

Ook heeft OCW een 'beslisboom voor onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen' opgesteld.
Download de beslisboom (pdf)

Meer (achtergrond)informatie vindt u in het dossier Preventief onkruidbeheer op verhardingen (nr. 10, Bijlage bij OCW Mededelingen 86, jan-mrt 2011, pdf)


Verslag Netwerkdag Zonder Pesticiden

Op 22 oktober 2015 organiseerde het ministerie van Infrastructuur en Milieu, samen met de Vereniging Stadswerk Nederland en de NVRD, een netwerkdag over niet-chemische onkruidbestrijding. Aanleiding voor de bijeenkomst was de voorziene Nederlandse wetgeving die het professioneel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw op verhardingen (2016) en overige terreinen (2017) zou verbieden. Tijdens de Netwerkdag zijn de Green Deal Recreatie en de Green Deal Sport getekend.