VHG_logo_kleur(1)

 

Ons water in Nederland
Het lijkt heel gewoon dat er altijd schoon drinkwater uit de kraan komt. Dat we allemaal veilig zijn achter onze dijken en duinen. Met Ons Water willen we Nederlanders bewust maken van het feit dat schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is. Op deze website vind je informatie over hoe we in Nederland aan schoon en veilig water werken. En wat je zelf kunt doen. Leer Ons Water kennen.


 

Onze Drentsche Aa

Ons Water uit de Drentsche Aa is een gezamenlijk project van waterschap Hunze en Aa’s, Waterbedrijf Groningen en de provincie Drenthe. Met dit project willen de betrokken partijen bewustwording creëren van het feit dat schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is. Op de website worden steeds nieuwe projecten, tips, belevenissen en waterverhalen geplaatst.


 

Wageningen Environmental Research

Wageningen Environmental Research, onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR), is een kennisinstituut voor de groene leefomgeving in Nederland. Wageningen Environmental Research heeft veel kennis over het beheer van bos, natuur en stedelijk groen en loopt voorop bij het ecologisch beheer van de stad, waarbij het groen onder meer wordt beschouwd als een kracht voor de (be)leefbaarheid van de stad, het watersysteem en het stadsklimaat. Gebruik van gif bij het beheer moet daarbij zoveel mogelijk worden vermeden.


 

www.crow.nl

Kennisplatform voor infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer


 

ravon.nl

RAVON is de onderzoeks- en kennisorganisatie voor amfibieën, reptielen en vissen dat onderzoek uitvoert voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers. Alle activiteiten staan in dienst van bescherming.


 

www.knvb.nl

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond


 

www.milieucentraal.nl

Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijkse leven; van afval tot zonnepanelen. Alle tips en adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Een externe wetenschappelijke adviesraad is onderdeel van de kwaliteitsborging. Milieu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media  en informeert per dag zo’n 5.000 consumenten via milieucentraal.nl en andere websites.


 

www.natuurenmilieu.nl

Stichting Natuur en Milieu


 

www.ngf.nl

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie


 

www.nvrd.nl

Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement


 

www.prorail.nl

ProRail BV is de spoorinfrastructuurbeheerder van Nederland. ProRail is daarbij verantwoordelijk voor het gehele spoorwegnet: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid.


 


 

www.schoon-water.nl

Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Initiatiefnemers zijn Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO, stichting Duinboeren en de Brabantse waterschappen.


 

www.stadswerk.nl

Vereniging Stadswerk Nederland biedt aan alle Nederlandse gemeenten een forum om kennis en ervaring over ontwerp, inrichting en beheer van de fysieke leefomgeving en samenwerking met betrokken burgers uit te wisselen.

 


 

www.uvw.nl

Unie van Waterschappen


 

www.vbne.nl

De Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) zet zich in voor professioneel beheer van bos en natuur.


 

www.velt.be

'Verening voor Ecologisch Leven en Tuinieren'


 

VHG_logo_kleur(1)

www.vhg.org

Branchevereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters.


 

www.vewin.nl

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Op hun website vindt u onder andere hun standpunt over chemievrij onkruidbeheer.


 

www.turfgrass-sciences.com

Sinds enige jaren is op het vaste land van Europa geen leerstoel meer op het gebied van turfgrass sciences, waardoor structureel de cruciale schakel naar het fundamenteel innovatief onderzoek en het wetenschappelijk onderwijs ontbreekt. Daarnaast is het van groot belang dat nu eerst structureel de onderliggende interacties tussen bodem, plant en water in hun samenhang worden onderzocht. Op instigatie van Professor Dr. Ir. Paul Struik, leerstoelhouder van het Centre for Crop Systems Analysis (CSA) en Professor Dr. Ir. Coen Ritsema, leerstoelhouder van Soil Physics and Land Management, wordt met steun van de Dutch Turfgrass Research Foundation de buitengewone leerstoel Turfgrass Sciences ingesteld.


 

www.ngagolf.nl

Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA), branche organisatie.


 

www.nvg-golf.nl

Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties. De belangen van de golfaccommodaties in Nederland worden behartigd door de NVG.
Leden delen kennis en ontwikkelen golf via hun koepelorganisatie.


 

www.vmm.be

De Vlaamse Milieumaatschappij maakt deel uit van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (federale overheid). VMM heeft een heel breed takenpakket binnen de domeinen lucht, water en leefmilieu.


 

www.zonder-is-gezonder.nl

Deze website geeft chemievrij tips en recepten om te koken met (on)kruiden. De website is primair bestemd voor de Drentse consument. De volgende organisaties zijn betrokken: IVN, Waterbedrijf Groningen, Provincie Drenthe, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Noorderzijlvest, WMD Water en gemeente Hoogeveen.


 

www.brrc.be

Duurzame ontwikkeling door innovatie is de leidraad voor alle activiteiten. Voor en met professionals in de Belgische wegenbranche wordt gewerkt aan groenere, slimmere en veiligere wegen, met een totaalvisie van de weg als volwaardig onderdeel van een integraal en duurzaam vervoersysteem, met aandacht voor alle weggebruikers, de leefomgeving en de sociaaleconomische context. Naast de zuiver bouwtechnische aspecten behoort ook leefmilieu tot de vakgebieden.


 

www.cumela.nl

Cumela Nederland is een brancheorganisatie die de belangen behartigt voor 3.000 ondernemers in groen, grond en infra. De cumelabedrijven zijn actief in grondverzet, cultuurtechnische werken, agrarisch loonwerk en meststoffendistributie; deze sector biedt werk aan 30.000 mensen.


 

www.barometerduurzaamterreinbeheer.nl

Het keurmerk ‘Barometer Duurzaam Terreinbeheer’ zorgt dat terreinbeheerders echte voorlopers zijn in duurzaam beheer van de openbare ruimte. Op veel gebieden worden bovenwettelijke milieumaatregelen genomen. De ‘Zilveren Barometer’ ondersteunt de complexe uitvoering van duurzamere onkruidbestrijding op verhardingen en groene terreinen. Op het Gouden niveau kopen terreinbeheerders ook duurzame planten, bomen en hout in, gebruiken ze gerecyclede kunststoffen en duurzamer geproduceerde betontegels, zorgen ze voor een schone buitenruimte en maken ze een natuurplan.