plaagsoorten.nl

Deze website bevat artikelen met achtergrondinformatie over plaagsoorten, nieuws over bestrijdingsmethodes, berichten over actuele wet- en regelgeving, maar ook interviews met beheerders en blogs van waterschappers. De site is ontwikkeld door de Unie van Waterschappen.


invasieve-exoten.info

Het Kennisnetwerk Invasieve Exoten biedt beheerders gevalideerde en onafhankelijke informatie om invasieve exoten op een kosten-effectieve manier te beheersen en bestrijden. Het Kennisnetwerk richt zich in eerste instantie op invasieve plantensoorten, zoals bijv. Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en grote waternavel.


Leidraad Beheer Reuzenberenklauw

De Leidraad beheer Reuzenberenklauw biedt handvatten voor succesvol beheer en bestrijding van deze invasieve exoot. Hierbij is onder andere aandacht voor herkenning, achtergrondinformatie, plan van aanpak en diverse bestrijdingsmethodes. De leidraad is opgesteld door CLM Onderzoek & Advies en Landschapsbeheer Flevoland en is mogelijk gemaakt door de provincies Flevoland, Gelderland, Utrecht en Overijssel.


Bestrijding Duizendknoop

Meer informatie over het voorkomen en bestrijden van de duizendknoop: met een beslisboom, protocol en informatie over lopende onderzoeken. De website is ontwikkeld door Stichting Probos in het kader van de praktijkproef bestrijding duizendknoop.