plaagsoorten.nl

Deze website bevat artikelen met achtergrondinformatie over plaagsoorten, nieuws over bestrijdingsmethodes, berichten over actuele wet- en regelgeving, maar ook interviews met beheerders en blogs van waterschappers. De site is ontwikkeld door de Unie van Waterschappen.


invasieve-exoten.info

Het Kennisnetwerk Invasieve Exoten biedt beheerders gevalideerde en onafhankelijke informatie om invasieve exoten op een kosten-effectieve manier te beheersen en bestrijden. Het Kennisnetwerk richt zich in eerste instantie op invasieve plantensoorten, zoals bijv. Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en grote waternavel.


Leidraad Beheer Reuzenberenklauw

De Leidraad beheer Reuzenberenklauw biedt handvatten voor succesvol beheer en bestrijding van deze invasieve exoot. Hierbij is onder andere aandacht voor herkenning, achtergrondinformatie, plan van aanpak en diverse bestrijdingsmethodes. De leidraad is opgesteld door CLM Onderzoek & Advies en Landschapsbeheer Flevoland en is mogelijk gemaakt door de provincies Flevoland, Gelderland, Utrecht en Overijssel.


Bestrijding Duizendknoop

Meer informatie over het voorkomen en bestrijden van de duizendknoop: met een beslisboom, protocol en informatie over lopende onderzoeken. De website is ontwikkeld door Stichting Probos in het kader van de praktijkproef bestrijding duizendknoop.


Uitde1000knoop

In het project uitde1000knoop is onderzoek gedaan naar biologische bestrijding van de Japanse duizendknoop. Jarenlang onderzoek heeft twee opties opgeleverd die veilig zijn voor mens en dier: de Japanse bladvlo (Aphalara itadori) en een schimmel (Mycosphaerella polygoni-cuspidati). Tussen 2019 en 2022 zijn in Nederland praktijkproeven uitgevoerd, waarvan de resultaten in een brochure zijn samengevat.


VKB en VVMA

Een belangrijke route voor verspreiding van Japanse luizenknopen loopt via grondverzet. In het rapport “Onderzoeksmethode voor Aziatische duizendknopen” geven de VKB en VVMA houvast bij het uitvoeren en de aanpak van locatie inspecties en bodemonderzoek.


Veldgids Invasieve houtige planten

In deze veldgids worden de 45 soorten uitheemse bomen en struiken beschreven die in bospercelen prioriteit hebben bij het voorkomen van schade. De gids bevat onder andere kenmerken, foto’s en bestrijdingsmaatregelen.


Praktijkadvies Waterteunisbloemen

Het praktijkadvies van VBNE geeft aan wat je moet weten voor een effectieve aanpak van de waterteunisbloem. Duidelijk is dat snelle aanpak en bestrijding direct bij de eerste vestiging het beste werkt. Dit voorkomt dat dit later tegen veel hogere kosten alsnog moet gebeuren.