Regiobijeenkomsten chemievrij beheer sportgrasvelden

Regiobijeenkomsten chemievrij beheer sportgrasveldenHoe kunt u uw sportveld chemievrij beheren met behoud van de speelkwaliteit? Deze vraag staat centraal tijdens twaalf regiobijeenkomsten chemievrij beheer van sportgrasvelden. U krijgt concrete handvatten aangereikt om dit zonder gewas-beschermingsmiddelen te doen en kunt vragen stellen aan sportexperts.

Programma (circa 12.30 tot 16.00 uur)

  • Welkom
  • Toelichting wetgeving (ministerie Infrastructuur en Waterstaat)
  • Presentatie Handreiking Pesticidevrij Sportgrasbeheer (sportexpert)
  • Verhaal uit de praktijk
  • Plenaire discussie

Interesse?

In elke provincie is een bijeenkomst, waaraan u kosteloos kunt deelnemen. In de vooraankondiging vindt u de verschillende data, noteer deze alvast in uw agenda! De precieze locaties volgen binnenkort in de officiële uitnodiging. U …

Koop geen decoratieve reuzenberenklauw!

Reuzenberenklauw
Bron: Staatsbosbeheer

Hoewel ze decoratief zijn, mogen de gedroogde takken van de reuzenberenklauw helemaal niet verhandeld worden. Bij het oogsten en vervoeren van gedroogde takken kan het zaad van de plant zich namelijk gemakkelijk verspreiden. De soort levert in de Nederlandse natuur grote overlast op voor de mens (die er flinke brandwonden van kan oplopen) en voor inheemse planten. Koop de takken dus niet wanneer u ze tegenkomt in woonwinkels of bloemenzaken. De NVWA ziet toe op de handhaving in deze handel.

 …

Landelijk protocol ‘Omgaan met Aziatische duizendknopen’

Aziatische duizendknopen zijn invasieve exotische plantensoorten, die schade aan gebouwen en dijken kunnen aanbrengen en bovendien inheemse soorten kunnen verdringen. Door hun sterke groeikracht zijn de planten lastig te verwijderen. Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise hebben daarom een landelijk protocol ontwikkeld over de aanpak van deze duizendknopen. Het protocol biedt handvatten om de planten te beheersen en verwijderen en zo de verspreiding tegen te gaan. Het protocol bestaat uit dertien infobladen die op de website te downloaden zijn.…

Actuele ontwikkelingen in gewasbescherming buiten de landbouw

In de brief van 25 oktober geeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven, mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport, meer informatie over de actuele ontwikkelingen rondom het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Zoals eerder aangekondigd geeft zij toelichting bij de ‘nee, tenzij’ regel voor de afbouw van de bestaande uitzonderingen binnen de ‘Lijst met uitzonderingen in de Regeling’, sportvelden, ProRail en Rijkswaterstaat.…

Gladheid op kunstgrasvelden 

Algen en mos veroorzaken gladheid op kunstgrasvelden, met name op de semi-watervelden. Voor de bestrijding ervan zijn op dit moment twee biociden toegelaten in Nederland. Bestrijding kan echter ook met hete lucht, zoals besproken werd tijdens de bijeenkomst over biociden en sportvelden die in september plaatsvond. Over dit thema verscheen ook recentelijk het rapport ‘Gladheid kunstgras: oorzaak en oplossingen’.
In het rapport brengen onderzoekers de veroorzakers van de gladheid in kaart. Hoewel er meerdere oorzaken zijn, lijkt met name de aanwezigheid van fosfaat (en stikstof) door inwaaien van stof, grond en organische materiaal, een bepalende factor voor

ConGRAS 2019

Op woensdag 30 oktober vindt op Papendal het ConGras 2019 plaats. Deze dag zal draaien om de nieuwste ontwikkelingen in de grasmarkt. Het programma start om 14.00 en bevat ook een dinerbuffet Deelname aan het ConGRAS is gratis voor leden van de BSNC en niet-leden betalen €195,-. Aanmelden kan hier.

Informeren van golfers draagt bij aan beter begrip voor chemievrij werken

Het afgelopen voorjaar is door Jack Grehan, student van Avans Hogeschool, een afstudeeropdracht uitgevoerd – binnen het project Schoon Water voor Brabant – gericht op chemievrij beheer van golfbanen. Zijn project bestond uit twee onderdelen. Als eerste heeft hij verkend welke relaties er zijn tussen fysische en chemische parameters van bodem, gras en water op greens en het vóórkomen van de schimmel-plaag Fusarium. Ten tweede heeft hij golfers geënquêteerd; hoe kijken zij aan tegen chemievrij beheer? De resultaten laten zien dat het informeren en betrekken van de golfers kan bijdragen aan meer begrip voor chemievrij werken en daarmee aan

Nieuwe toolboxkaarten over bestrijding exotische plantensoorten

De twee nieuwste toolboxkaarten voor professionals geven informatie over de preventie en bestrijding van exotische kruidachtige plantensoorten en houtige opslag. Invasieve exoten kunnen inheemse soorten verdringen en zijn vaak lastig te bestrijden. In de toolboxkaarten worden verschillende maatregelen aangedragen.

De toolboxkaarten zijn gemaakt op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om professionals en particulieren te ondersteunen bij het chemievrij groenbeheer en het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu.…

ProRail start proeven met chemievrije onkruidbestrijding.

Spoorbeheerder ProRail wil op zoek naar een chemievrije aanpak om hardnekkige onkruiden als de Japanse Duizendknoop te bestrijden. Dergelijke soorten verdringen inheemse soorten en kunnen verzakkingen van de spoorbermen veroorzaken of systeemkasten van treinbeveiligingsinstallaties in groeien. In december starten proeven in een proeftuin bij station Utrecht Zuilen. Er is ruimte om zes verschillende alternatieve methodes te testen, elk door een verschillende marktpartij. De aanbestedingsprocedure om deel te nemen aan de proef is deze week gestart.…

1 2 3 4 10