Informeren van golfers draagt bij aan beter begrip voor chemievrij werken

Het afgelopen voorjaar is door Jack Grehan, student van Avans Hogeschool, een afstudeeropdracht uitgevoerd – binnen het project Schoon Water voor Brabant – gericht op chemievrij beheer van golfbanen. Zijn project bestond uit twee onderdelen. Als eerste heeft hij verkend welke relaties er zijn tussen fysische en chemische parameters van bodem, gras en water op greens en het vóórkomen van de schimmel-plaag Fusarium. Ten tweede heeft hij golfers geënquêteerd; hoe kijken zij aan tegen chemievrij beheer? De resultaten laten zien dat het informeren en betrekken van de golfers kan bijdragen aan meer begrip voor chemievrij werken en daarmee aan het doel van Schoon Water om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. 

Fusarium
Fusariumbesmetting vormt een probleem in de golf. De schimmel tast het gras aan. Als gevolg van fusarium kunnen zalmroze tot oranjebruine kringen in het gras van de green ontstaan. Kennis over de situatie waarin deze schimmel voorkomt, kan bijdragen aan vermindering van de inzet van fungiciden. Op vier Brabantse golfbanen zijn in de zomer van 2019 bodem- en grasmonsters genomen van greens met, en greens zonder fusarium. De analyses van bodem-, water- en plantsapmonsters lieten echter geen helder verband zien tussen fusariumbesmetting en nutriëntengehalten en pH. Verder onderzoek naar alternatieven voor bestrijdingsmiddelen en resistente cultivars is noodzakelijk om het fungicidengebruik te verminderen.

Enquête onder golfers
Ruim 150 golfers van deze vier Brabantse golfbanen zijn geënquêteerd over chemievrij beheer van golfbanen. Slechts een klein percentage van de golfers blijkt bekend met de Green Deal Sportvelden, waarin de sector heeft afgesproken toe te werken naar chemievrij beheer in 2020. Een groter deel van de golfers is daarentegen wel bekend met de bestrijdingsmiddelenproblematiek, en de mogelijke relatie met biodiversiteit en waterkwaliteit. Communicatie naar golfers over het belang van chemievrij beheer draagt bij aan de transitie naar chemievrij beheer.

De speelkwaliteit van een baan is voor veel golfers een factor die meespeelt bij de keuze van een golfbaan, maar voor de meerderheid van de golfers zou het vóórkomen van onkruiden of schimmelplekken geen reden zijn om van golfbaan te wisselen. ’Wat onkruid op de baan hoort er nu eenmaal bij’ stelt 55%. Tegelijkertijd hoort ‘natuurbeleving’ voor de meerderheid van de golfers ook bij de golfsport. De helft van de golfers geeft aan bereid te zijn (iets) meer voor het lidmaatschap van de golfclub te willen betalen als dit kan bijdragen aan chemievrij beheer.

Lees en/of download de CLM-rapport: Chemievrij beheer van golfbanen, Fusariumbesmetting op greens en de mening van golfers (pdf)
Dit rapport is mede tot stand gekomen met financiële steun van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC)