Floron - actie "tuin er niet in"

Brief met uitleg verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Brief met uitleg verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Onkruidvergaat.nl heeft een brief opgesteld die hoveniers en groenvoorzieners kunnen uitdelen aan potentiële klanten. Deze brief legt uit dat pesticidevrij werken verplicht is en bijdraagt aan de waterkwaliteit. De Unie van Waterschappen, Vewin, het ministerie van IenW en Stichting NCO hebben de brief ondertekend.


Floron - actie "tuin er niet in"

Invasieve exoten, tuin er niet in!

Invasieve exoten, tuin er niet in!

In de problematiek rondom invasieve exoten geldt “voorkomen is beter dan genezen”. Daarom is het aan te raden zorgvuldig met exoten om te gaan en ze niet in de natuur weg te gooien, aan te planten of los te laten. Eind 2018 is de actie “Invasieve Exoten, tuin er niet in” gestart. Op www.tuinernietin.nl kunt u terecht voor meer informatie over de risico’s van exoten. De site geeft tips voor particulieren (tuinder, liefhebber en reiziger) en professionals (natuurgids, docent en beheerder). Er is bovendien campagnemateriaal te downloaden met algemene informatie, landschapsspecifieke tips, de tien beruchtste exoten en een overzicht van alternatieve, inheemse tuinplanten.


Rapport bestrijdingsproef Duizendknoop

Factsheet Veilig verwerken Japanse duizendknoop

De Branchevereniging Organische Reststoffen BVOR heeft een factsheet uitgegeven over het veilig verwerken van Japanse duizendknoop. De factsheet gaat met name over de veilige afvoer en verwerking van de restanten: op welke wijze kunnen maaisels met Japanse duizendknoop zodanig worden verwerkt dat de kiemkracht verdwenen is.


Rapport bestrijdingsproef Duizendknoop

Aziatische duizendknopen zijn invasieve uitheemse plantensoorten die zeer moeilijk te bestrijden zijn. Ze rukken steeds verder op in onder meer natuurterreinen, bermen, tuinen, plantsoenen en tussen verhardingen, waar ze onder andere de oorspronkelijke vegetatie verdringen. Daarnaast zorgen ze voor economische schade doordat bijvoorbeeld stabiliteit van dijken en taluds wordt verminderd, het maaibeheer dient te worden aangepast en de enorm groeikrachtige wortelstokken verhardingen, funderingen en rioleringen kunnen beschadigen. Probos heeft meerdere onderzoeken naar het bestrijden van de Duizendknoop:

In de periode 2012-2017 heeft Probos met 31 terreinbeheerders op 120 groeilocaties verschillende bestrijdingsmethoden getest (afdekken, intensief maaibeheer, chemische bestrijding met glyfosaat, behandeling met Ultima of begrazing). Na 4 jaar bestrijding heeft in 2017 de eindmeting plaatsgevonden. Uittrekken, afgraven, afdekken en bestrijding met glyfosaat zijn effectieve niet-chemische methoden. Wat de meest geschikte bestrijdingsmethode is, moet per groeilocatie bepaald worden.

In 2018 is in Gelderland op een praktijklocatie gekeken of de duizendknoop te bestrijden is met behulp van een grondzuiger. Het blijkt goed mogelijk de grond tussen de wortels weg te zuigen, mits het om droge zandgrond gaat. Omdat het niet mogelijk is om in één keer het hele wortelstelsel bloot te leggen, moet je de grond stapsgewijs loswoelen en opzuigen. De wortels kun je daarna gemakkelijker weghalen.

Stichting Probos heeft een online beslisboom ontwikkeld die terreinbeheerders handvatten biedt om verspreiding van duizendknoop te voorkomen en helpt om keuzes te maken in de bestrijdingsmethoden en bestrijdingsnoodzaak.


Overzicht van niet-chemische onkruidbestrijdingstechnieken

Overzicht van niet-chemische onkruidbestrijdingstechnieken

Er zijn chemische bestrijdingsmiddelen die kunnen helpen bij het onkruidvrij houden van de bestrating in de tuin. Dit is ongewenst, want deze middelen kunnen terecht komen in ons water. Gelukkig zijn er niet-chemische technieken (apparatuur) te koop die helpen eenvoudig en snel het onkruid te verwijderen. Als aannemer kunt u ook bij onderhoud van kleine tuinen gebruik maken van deze apparatuur. De volgende technieken staan in het overzicht beschreven: branders, heet water, stoom en mechanische onkruidborstels.


Wet- en regelgeving

Als aannemer voert u diverse werkzaamheden uit voor verschillende opdrachtgevers. Het is daarom belangrijk dat u goed op de hoogte bent van alle wet- en regelgeving op dit gebied. Op deze pagina vindt u een aantal belangrijke links.


Samenvatting nationale bijeenkomsten chemievrij onkruidbeheer op verharding 2016

In het najaar van 2016 zijn vier bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten, groenvoorzieners, aannemers, adviseurs en ander geïnteresseerden. Op deze bijeenkomsten is kennis en ervaring gedeeld over onkruidbestrijding op verharding. De bijeenkomsten zijn georganiseerd door CUMELA Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stadswerk, Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement (NVRD), ondersteund door CLM Onderzoek en Advies en Eco Consult. Lees de uitgebreide samenvatting en download de diverse presentaties.


www.schoon-water.nl/forum

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is het forum van het project Schoon Water beschikbaar gemaakt voor iedereen. U kunt als aannemer op dit forum o.a. van gedachten wisselen over chemievrije onderwerpen als middelenverbod, sportvelden, verharding, openbaar groen. U kunt vragen stellen en deskundigen zullen uw vraag beantwoorden. Ook kunt u zelf kennis en ervaring delen.


NVWA-rapport enquête verbod gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen

96% van de hoveniers, aannemers en gemeenten is bekend met het verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Lees het hele rapport.


TIPKAART chemievrij beheer verhardingen en groen

Deze tipkaart geeft informatie over het beoogde verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op verharding en in het groen. Het gaat om chemische bestrijdingsmiddelen die een professionele gebruiker niet meer mag (gaan) gebruiken.


www.bestrijdingduizendknoop.nl

Op deze pagina staat informatie over duizendknoopsoorten en hoe deze chemievrij te bestrijden zijn. In Nederland vindt momenteel een groot aantal chemievrije proeven plaats. De resultaten en ervaringen worden op deze pagina gepubliceerd. Ook kunt u eigen ervaringen delen.

Landelijk protocol

Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise hebben een landelijk protocol ontwikkeld over de aanpak van Aziatische duizendknopen. Het protocol biedt handvatten om de planten te beheersen en bestaat uit dertien infobladen.


Beheercontracten

Er is de laatste jaren veel veranderd in de manier waarop opdrachtgevers en aannemers contracten maken. Lees meer op deze site over het maken van contracten voor beheer van de openbare ruimte (incl. onkruidbestrijding en gewasbescherming).

Doelgroepen

Het is triviaal... maar iedere doelgroep die u bedient heeft andere (wettelijke en praktische) randvoorwaarden. Lees daarom vooral ook wat speelt in de andere doelgroepen op OnkruidVergaat.nl.

Terreintypen

Als ondernemer met verschillende opdrachtgevers is de kans groot dat u werk uitvoert op alle mogelijke terreintypen. Voor verschillende terreintypen gelden verschillende wettelijke randvoorwaarden en praktische aandachtspunten. Op deze pagina vindt u de specifieke informatie als volgt ingedeeld: 1) groen & onverhard terrein, 2) natuur & landschap, 3) recreatieterrein, 4) op en rond het spoor, 5) sportveld & golfterrein, 6) verhard & semi-verhard terrein, 7) langs het water

Toolboxkaarten voor professionals

Deze kaarten informeren over wet- en regelgeving, bestrijding van exotische plantensoorten, chemievrije onkruidbestrijding op verhardingen en in openbaar groen en over het chemievrije beheer van sportvelden.