Eindresultaten Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop

Aziatische duizendknopen zijn invasieve uitheemse plantensoorten die zeer moeilijk te bestrijden zijn. Ze rukken steeds verder op in onder meer natuurterreinen, bermen, tuinen, plantsoenen en tussen verhardingen, waar ze onder andere de oorspronkelijke vegetatie verdringen. Daarnaast zorgen ze voor economische schade doordat bijvoorbeeld stabiliteit van dijken en taluds wordt verminderd, het maaibeheer dient te worden aangepast en de enorm groeikrachtige wortelstokken verhardingen, funderingen en rioleringen kunnen beschadigen.

In de periode 2012-2017 heeft Probos met 31 terreinbeheerders op 120 groeilocaties verschillende bestrijdingsmethoden getest. Per locatie werd één van de onderzochte bestrijdingsmethoden toegepast: afdekken, intensief maaibeheer, chemische bestrijding met glyfosaat, behandeling met Ultima of begrazing. Na 4 jaar bestrijding heeft in 2017 de eindmeting plaatsgevonden en zijn alle eindresultaten verwerkt in een rapport.

In het rapport wordt benoemd dat pesticidevrije bestrijdingsmethoden de voorkeur hebben vanuit het oogpunt waterkwaliteit. Uittrekken, afgraven, afdekken en bestrijding met glyfosaat zijn effectieve methoden. Wat de meest geschikte bestrijdingsmethode is, moet per groeilocatie bepaald worden. Zo is handmatig uittrekken effectief, maar ook arbeidsintensief en dus met name geschikt voor kleine geïsoleerde haarden die relatief jong zijn (en nog geen sterk uitgebreid wortelstelsel hebben). Afdekken is ook een effectieve methode voor kleinere haarden.

Lees en of download het volledige rapport Bestrijdingsproef Duizendknoop (pdf).

Let op! Als u glyfosaat of Ultima toepast, dan dient u te voldoen aan de gebruiksvoorschriften. Zo mag glyfosaat volgens etikettering niet geïnjecteerd worden in de stengel en mogen ook de stobben niet behandeld worden, alleen bladbehandeling is toegestaan. Ultima mag maximaal tweemaal per jaar toegepast worden.

Probos ontwikkelt een online openbaar toegankelijke beslisboom, gericht op de bestrijding van duizendknoop. Deze beslisboom zal in de loop van maart worden opgenomen op de website www.bestrijdingduizendknoop.nl. Onkruidvergaat.nl houdt u hierover op de hoogte.